Thanachert Fund Thanachert Fund
 
Skip Navigation Linksหน้าแรก > รู้จัก บลจ. > คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร
คุณอดิศร เสริมชัยวงศ์
กรรมการผู้จัดการ
คุณอดิศร เคยดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน), ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือข่ายสาขาและบริการ ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน), ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายผลิตภัณฑ์เงินฝากและการลงทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด, กรรมการผู้จัดการ BOA ASSET MANAGEMENT, ผู้จัดการกองทุน กองทุนรัฐบาลสิงคโปร์ (Government of Singapore Investment Corporation)

คุณอดิศร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติ ลาภพิเชฐ
รองกรรมการผู้จัดการ (Head of Operation)
คุณสมบัติ มีประสบการณ์การทำงาน ในด้านเงินทุนและหลักทรัพย์มากกว่า 30 ปี เคยทำงานตำแหน่งรองผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ จีเอฟ จำกัด และเคยเป็นอาจารย์ประจำที่มหาวิทยาลัยอัมสัมชัญ

จบการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณพงษ์พันธุ์ สุขยางค์
รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
คุณพงษ์พันธุ์ มีประสบการณ์ทำงานตำแหน่งผู้บริหารสายกำกับกฎเกณฑ์ธุรกิจหลักทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จบการศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจาก National University ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณเบญจรงค์ เตชะมวลไววิทย์
รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์
คุณเบญจรงค์ มีประสบการณ์ด้านการบริหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวางแผนกลยุทธ์องค์กรจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนและธนาคารพาณิชย์กว่า 20 ปี จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์


Mr.Phanindra Prabhala
รองกรรมการผู้จัดการ (Chief Operating Officer)
คุณ Phanindra มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการ การเงิน และเทคโนโลยีมากกว่า 22 ปี และเข้าร่วมงานกับกลุ่ม Eastspring ประเทศอินเดีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย มากกว่า 20 ปี จบการศึกษา Chartered Accountant from Institute of Chartered Accountants of India ประเทศอินเดีย
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565
Thanachart Fund
Copyright @ 2014 Thanachart Fund Management Company Limited. All Rights Reserved.
Best for screen resolution 1280 x 800
This site is optimized for IE 8.0+ , Firefox , Safari and Chrome
คำเตือน  | ขอบเขตความรับผิดชอบ