มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

กองทุนรวม
FUND_GROUP กองทุน * Morningstar
RatingOverall
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
มูลค่าหน่วย
ลงทุน(บาท)
เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง % ราคาขาย .. ราคา
รับซื้อคืน
NAV
ย้อนหลัง
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) *** T-ES-ChinaA-RMF n/a 17 มิ.ย. 2564 578,157,198.01 10.4212
-0.0316
-0.3023%
10.4213 10.4212
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) *** T-ES-GCG-RMF n/a 17 มิ.ย. 2564 102,820,965.81 10.9677
0.0735
0.6747%
10.9678 10.9677
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) *** T-ES-GINNO-RMF n/a 17 มิ.ย. 2564 33,692,694.02 9.6838
0.3170
3.3843%
9.6839 9.6838
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) *** T-GlobalBondRMF 3 17 มิ.ย. 2564 74,053,930.09 10.9875
-0.0164
-0.1490%
10.9876 10.9875
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) *** T-GlobalEQRMF 4 16 มิ.ย. 2564 216,627,756.88 17.5996
-0.0834
-0.4716%
17.5997 17.5996
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) *** T-HealthcareRMF 3 17 มิ.ย. 2564 193,840,684.57 13.2231
0.0883
0.6723%
13.2232 13.2231
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) *** T-LowBetaRMF 2 18 มิ.ย. 2564 2,376,935,772.33 15.4040
0.0495
0.3224%
15.4041 15.4040
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) *** T-NERMF 3 18 มิ.ย. 2564 1,670,731,300.69 65.3803
-0.2601
-0.3962%
65.3804 65.3803
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) *** T-NFRMF 4 18 มิ.ย. 2564 5,441,236,981.99 16.8536
0.0050
0.0297%
16.8537 16.8536
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) *** T-NGRMF 2 18 มิ.ย. 2564 2,534,166,413.20 15.7768
0.0034
0.0216%
15.7769 15.7768
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) *** T-NMIXRMF 4 18 มิ.ย. 2564 1,624,714,469.13 38.4399
-0.1369
-0.3549%
38.4400 38.4399
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) *** T-NMRMF - 18 มิ.ย. 2564 899,814,084.13 13.9536
0.0000
0.0000%
13.9537 13.9536
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) *** T-PropertyRMF 2 18 มิ.ย. 2564 90,071,917.62 12.0230
-0.0046
-0.0382%
12.0532 11.9929
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) *** T-SET50RMF n/a 18 มิ.ย. 2564 111,274,101.15 9.3584
-0.0263
-0.2802%
9.3725 9.3444
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) *** TGoldRMF-H - 18 มิ.ย. 2564 152,723,797.82 10.9367
-0.0774
-0.7027%
10.9368 10.9367
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) *** TGoldRMF-UH - 18 มิ.ย. 2564 61,369,007.54 10.8043
-0.0622
-0.5724%
10.8044 10.8043
กองทุนรวมเพื่อการออม T-ES-ChinaA-SSF n/a 17 มิ.ย. 2564 174,473,676.53 10.3519
-0.0319
-0.3072%
10.3520 10.3519
กองทุนรวมเพื่อการออม T-ES-GCG-SSF n/a 17 มิ.ย. 2564 48,543,933.54 11.7854
0.0803
0.6860%
11.7855 11.7854
กองทุนรวมเพื่อการออม T-ES-GINNO-SSF n/a 17 มิ.ย. 2564 7,868,171.70 9.5620
0.2993
3.2312%
9.5621 9.5620
กองทุนรวมเพื่อการออม T-ES-GTech-SSF n/a 16 มิ.ย. 2564 84,789,944.75 11.4000
-0.0476
-0.4158%
11.4001 11.4000
กองทุนรวมเพื่อการออม T-ES-NF-SSF - 18 มิ.ย. 2564 20,437,134.41 10.0152
0.0053
0.0529%
10.0153 10.0152
กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ T-ES-EQDSSFX n/a 18 มิ.ย. 2564 233,674,395.08 12.1955
-0.0682
-0.5561%
12.1956 12.1955
กองทุนรวมตราสารทุน T-DIV 3 18 มิ.ย. 2564 4,386,969,530.25 8.7518
-0.0453
-0.5149%
8.8455 8.7518
กองทุนรวมตราสารทุน T-DIV2 3 18 มิ.ย. 2564 1,644,580,991.69 8.7224
-0.0451
-0.5144%
8.8158 8.7224
กองทุนรวมตราสารทุน T-EQUITY 2 18 มิ.ย. 2564 1,352,137,384.43 12.1178
-0.0509
-0.4183%
12.1827 12.1178
กองทุนรวมตราสารทุน T-FinanceTH n/a 18 มิ.ย. 2564 59,375,714.50 13.6232
-0.0668
-0.4879%
13.6962 13.6232
กองทุนรวมตราสารทุน T-LowBeta 1 18 มิ.ย. 2564 2,128,084,076.35 18.7488
0.0580
0.3103%
18.8492 18.7488
กองทุนรวมตราสารทุน T-NFPLUS 4 18 มิ.ย. 2564 517,115,254.41 39.5002
-0.1184
-0.2988%
39.5003 39.5002
กองทุนรวมตราสารทุน T-PPSD 3 18 มิ.ย. 2564 831,836,087.83 13.9963
-0.0394
-0.2807%
14.0713 13.9963
กองทุนรวมตราสารทุน T-PrimeLowBeta 3 18 มิ.ย. 2564 1,010,904,779.73 11.7637
-0.0419
-0.3549%
11.8267 11.7637
กองทุนรวมตราสารทุน T-PrimePlusAI 1 18 มิ.ย. 2564 2,128,941,802.40 8.0402
-0.0293
-0.3631%
- -
กองทุนรวมตราสารทุน T-Privilege 3 18 มิ.ย. 2564 197,758,194.79 11.6313
-0.0205
-0.1759%
11.6936 11.6313
กองทุนรวมตราสารทุน T-SET50 3 18 มิ.ย. 2564 1,316,300,406.71 13.2674
-0.0376
-0.2826%
13.2874 13.2475
กองทุนรวมตราสารทุน T-SET50Acc n/a 18 มิ.ย. 2564 48,638,740.50 9.2436
-0.0273
-0.2945%
9.2576 9.2297
กองทุนรวมตราสารทุน T-SM Cap 3 18 มิ.ย. 2564 82,230,568.77 16.5821
0.0068
0.0410%
16.7596 16.5821
กองทุนรวมตราสารทุน T-SmartBeta n/a 18 มิ.ย. 2564 1,091,395,968.00 8.6375
-0.0095
-0.1099%
8.6838 8.6375
กองทุนรวมตราสารหนี้ T-ES-Fix2Y1M2AI - 31 พ.ค. 2564 281,255,666.21 10.0509
0.0322
0.3214%
- -
กองทุนรวมตราสารหนี้ T-ES-Fix2Y1MAI - 31 พ.ค. 2564 904,373,022.18 10.0533
0.0341
0.3403%
- -
กองทุนรวมตราสารหนี้ T-Fixed3YR13 - 31 พ.ค. 2564 2,586,581,124.60 10.7821
0.0077
0.0715%
- -
กองทุนรวมตราสารหนี้ T-Fixed3YR14 - 31 พ.ค. 2564 845,830,967.93 10.7764
0.0119
0.1105%
- -
กองทุนรวมตราสารหนี้ T-TSARN 4 18 มิ.ย. 2564 2,092,217,208.10 11.1764
0.0021
0.0188%
11.1765 11.1764
กองทุนรวมตราสารหนี้ T-TSB 3 18 มิ.ย. 2564 3,844,437,965.28 21.6904
0.0035
0.0161%
21.6905 21.6904
กองทุนรวมตราสารหนี้ TFIX-3M#2 - 31 พ.ค. 2564 71,900,930.07 13.3878
0.0020
0.0149%
- -
กองทุนรวมตราสารหนี้ TFIX-3M#3 - 31 พ.ค. 2564 175,245,733.96 13.3524
-0.0001
-0.0007%
- -
กองทุนรวมตราสารหนี้ TFixed2Y3AI - 22 มี.ค. 2564 336,952,998.98 10.5232
0.0043
0.0409%
- 10.5232
กองทุนรวมตราสารหนี้ TFixed2Y5AI - 31 พ.ค. 2564 1,034,363,821.15 10.5194
0.0162
0.1542%
- -
กองทุนรวมตราสารหนี้ TFixed3Y11M1AI - 31 พ.ค. 2564 834,106,827.58 8.8075
0.0035
0.0398%
- -
กองทุนรวมตราสารหนี้ TFixed3Y1AI - 31 พ.ค. 2564 850,918,863.59 10.8094
0.0183
0.1696%
- -
กองทุนรวมตราสารหนี้ TFixed3Y2AI - 31 พ.ค. 2564 1,208,491,861.87 10.7544
0.0222
0.2069%
- -
กองทุนรวมตราสารหนี้ TFixed4Y10M1AI - 31 พ.ค. 2564 3,649,194,027.66 11.0156
0.0286
0.2603%
- -
กองทุนรวมตราสารหนี้ TGOV3M1 - 12 พ.ค. 2564 60,393,947.79 13.3305
-0.0016
-0.0120%
- 13.3305
กองทุนรวมตราสารหนี้ TMB-T-ES-DPlus 2 18 มิ.ย. 2564 1,364,085,010.10 10.5043
-0.0003
-0.0029%
10.5044 10.5043
กองทุนรวมตราสารหนี้ TMB-T-ES-IPlus 3 18 มิ.ย. 2564 31,185,220,395.44 11.5430
0.0002
0.0017%
11.5431 11.5430
กองทุนรวมตลาดเงิน T-CASH - 18 มิ.ย. 2564 14,895,510,938.87 13.6241
0.0001
0.0007%
13.6242 13.6241
กองทุนรวมตลาดเงิน T-MONEY - 18 มิ.ย. 2564 5,399,117,784.48 12.1006
0.0001
0.0008%
12.1007 12.1006
กองทุนรวมทองคำ TGoldBullion-H - 18 มิ.ย. 2564 346,112,827.58 11.6551
-0.0826
-0.7037%
11.6677 11.6239
กองทุนรวมทองคำ TGoldBullion-UH - 18 มิ.ย. 2564 140,915,739.50 11.7361
-0.0682
-0.5778%
11.7488 11.7047
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (กองทุนผสม) T-INCOMEAI 2 17 มิ.ย. 2564 278,881,281.46 11.9754
-0.0149
-0.1243%
12.1357 11.9754
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (กองทุนผสม) T-MAP 3 17 มิ.ย. 2564 46,200,967.31 15.5346
-0.0631
-0.4045%
15.7009 15.5346
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (กองทุนผสม) TSP-BALANCER n/a 16 มิ.ย. 2564 1,262,964,500.94 9.9879
-0.0087
-0.0870%
9.9880 9.9879
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (กองทุนผสม) TSP-EXPLORER n/a 16 มิ.ย. 2564 654,446,794.82 9.9920
-0.0054
-0.0540%
9.9921 9.9920
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (กองทุนผสม) TSP-NURTURER n/a 16 มิ.ย. 2564 5,374,134,393.35 9.9886
-0.0075
-0.0750%
9.9887 9.9886
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน) T-CHChallenge#1 n/a 18 มิ.ย. 2564 72,486,416.82 7.6341
0.0438
0.5771%
- 7.6341
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน) T-ES-CHINA A n/a 17 มิ.ย. 2564 9,740,169,475.35 13.1378
-0.0405
-0.3073%
13.3350 13.1378
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน) T-ES-GCG n/a 17 มิ.ย. 2564 2,597,206,271.49 12.2420
0.0889
0.7315%
12.4257 12.2420
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน) T-ES-GGREEN n/a 17 มิ.ย. 2564 12,167,425,367.28 10.4711
0.0246
0.2355%
10.6283 10.4711
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน) T-ES-GINNO n/a 17 มิ.ย. 2564 4,745,877,251.41 12.0860
0.3983
3.4079%
12.2674 12.0860
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน) T-ES-GTech n/a 16 มิ.ย. 2564 3,915,870,040.35 14.2203
-0.0610
-0.4271%
14.4486 14.2203
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน) T-EuropeEQ 1 17 มิ.ย. 2564 30,618,366.60 12.2115
-0.0104
-0.0851%
12.3423 12.2115
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน) T-GlobalEQ 4 16 มิ.ย. 2564 584,161,526.02 24.7327
-0.1170
-0.4708%
24.9974 24.7327
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน) T-GlobalESG n/a 17 มิ.ย. 2564 598,631,402.34 12.5414
-0.0287
-0.2283%
12.7428 12.5414
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน) T-GlobalEnergy n/a 17 มิ.ย. 2564 268,145,836.54 4.9447
-0.1150
-2.2729%
4.9977 4.9447
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน) T-GlobalValue 2 17 มิ.ย. 2564 67,783,148.97 8.4358
-0.0567
-0.6676%
8.5262 8.4358
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน) T-Healthcare 3 17 มิ.ย. 2564 422,031,548.70 13.2586
0.0861
0.6536%
13.4006 13.2586
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน) T-INFRA n/a 17 มิ.ย. 2564 205,013,902.23 12.9771
0.0895
0.6945%
13.1161 12.9771
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน) T-JapanEQ 2 17 มิ.ย. 2564 91,073,036.88 12.5765
-0.0453
-0.3589%
12.7112 12.5765
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน) T-PREMIUM BRAND 3 17 มิ.ย. 2564 294,676,416.40 13.5973
-0.1117
-0.8148%
13.7429 13.5973
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน) TSP-GOGETTER n/a 16 มิ.ย. 2564 875,455,035.16 9.9932
-0.0054
-0.0540%
9.9933 9.9932
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้) T-ES-GF - 17 มิ.ย. 2564 3,004,519,482.00 9.9753
0.0011
0.0110%
10.0752 9.9753
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้) T-ES-GSBOND - 17 มิ.ย. 2564 2,943,447,548.07 11.5249
-0.0067
-0.0581%
11.6403 11.5249
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้) T-GlobalBond 3 16 มิ.ย. 2564 941,157,682.57 16.9108
-0.0181
-0.1069%
17.0918 16.9108
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้) TMB-T-ES-APlus - 17 มิ.ย. 2564 2,444,288,649.54 10.0335
0.0010
0.0100%
10.0336 10.0335
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้) TSP-PRESERVER - 16 มิ.ย. 2564 1,725,441,495.06 9.9921
-0.0057
-0.0570%
9.9922 9.9921
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ หมวดอุตสาหกรรม T-AsianProp 2 16 มิ.ย. 2564 517,611,593.54 10.5165
-0.0601
-0.5682%
10.6291 10.5165
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ หมวดอุตสาหกรรม T-IncomePropAI n/a 17 มิ.ย. 2564 128,837,546.28 11.8388
0.0100
0.0845%
11.9972 11.8388
กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน T-PropInfraFlex 4 18 มิ.ย. 2564 1,115,507,935.21 9.9606
-0.0007
-0.0070%
10.0922 9.9357
กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน T-Property 2 18 มิ.ย. 2564 654,864,631.64 10.8799
-0.0040
-0.0368%
11.0236 10.8527
กองทุนรวมผสม T-Mixed7030 1 18 มิ.ย. 2564 70,676,828.50 10.3255
-0.0072
-0.0697%
10.3808 10.3255
กองทุนรวมผสม T-STSD 2 18 มิ.ย. 2564 339,514,006.45 10.2231
-0.0239
-0.2332%
10.3326 10.2231
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น T-CSD 2 18 มิ.ย. 2564 2,412,265,038.54 5.9641
-0.0212
-0.3542%
5.9961 5.9641
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น T-DMixed 1 18 มิ.ย. 2564 167,513,734.60 8.0896
-0.0288
-0.3547%
8.1330 8.0896
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น T-MultiIncome n/a 18 มิ.ย. 2564 2,879,882,387.99 9.2404
-0.0091
-0.0984%
9.3394 9.2404
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น T-TTW1 2 18 มิ.ย. 2564 257,497,205.65 8.7538
-0.0303
-0.3449%
8.7539 8.7538
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว T-BigCapLTF 2 18 มิ.ย. 2564 2,450,089,189.20 34.0555
-0.1270
-0.3715%
34.0556 34.0555
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว T-LTFD 3 18 มิ.ย. 2564 2,527,188,446.76 21.8698
-0.0615
-0.2804%
21.8699 21.8698
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว T-LowBetaLTFD 3 18 มิ.ย. 2564 1,723,370,219.88 9.3423
0.0301
0.3232%
9.3424 9.3423
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว T-SMCapLTF 4 18 มิ.ย. 2564 128,736,842.00 12.8592
0.0079
0.0615%
12.8593 12.8592
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ LUXF - 30 เม.ย. 2564 1,769,542,713.88 9.0053
0.0284
0.3164%
- -
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี