มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

กองทุนรวม

FUND_GROUP กองทุน * Morningstar
RatingOverall
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
มูลค่าหน่วย
ลงทุน(บาท)
เปลี่ยนแปลง ราคาขาย .. ราคา
รับซื้อคืน
NAV
ย้อนหลัง
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) *** T-GlobalBondRMF 2 17 ก.ย. 2563 78,289,768.10 11.0281
0.0275
11.0282 11.0281 NAV
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) *** T-GlobalEQRMF 4 16 ก.ย. 2563 129,999,241.80 14.6115
-0.1429
14.6116 14.6115 NAV
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) *** T-HealthcareRMF 3 17 ก.ย. 2563 150,408,362.29 11.7195
0.0013
11.7196 11.7195 NAV
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) *** T-LowBetaRMF 3 18 ก.ย. 2563 2,185,350,750.51 13.5983
0.0306
13.5984 13.5983 NAV
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) *** T-NERMF 3 18 ก.ย. 2563 1,396,485,625.23 53.8968
0.0546
53.8969 53.8968 NAV
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) *** T-NFRMF 4 18 ก.ย. 2563 4,970,083,458.21 16.6496
0.0000
16.6497 16.6496 NAV
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) *** T-NGRMF 2 18 ก.ย. 2563 2,544,227,814.13 15.7933
0.0022
15.7934 15.7933 NAV
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) *** T-NMIXRMF 4 18 ก.ย. 2563 1,494,084,035.33 33.6344
0.0352
33.6345 33.6344 NAV
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) *** T-NMRMF - 18 ก.ย. 2563 839,341,113.37 13.9431
0.0000
13.9432 13.9431 NAV
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) *** T-PropertyRMF 2 18 ก.ย. 2563 90,065,323.96 11.8819
-0.0718
11.9117 11.8522 NAV
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) *** T-SET50RMF n/a 18 ก.ย. 2563 68,724,840.73 7.9350
0.0106
7.9470 7.9231 NAV
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) *** TGoldRMF-H - 18 ก.ย. 2563 178,841,585.38 12.0245
0.0613
- 12.0245 NAV
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) *** TGoldRMF-UH - 18 ก.ย. 2563 74,701,477.45 11.7457
0.0276
- 11.7457 NAV
กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ T-ES-EQDSSFX n/a 18 ก.ย. 2563 193,760,091.82 10.0536
0.0102
10.0537 10.0536 NAV
กองทุนรวมตราสารทุน T-DIV 3 18 ก.ย. 2563 4,998,321,560.85 7.3487
0.0116
7.4274 7.3487 NAV
กองทุนรวมตราสารทุน T-DIV2 3 18 ก.ย. 2563 1,796,299,320.99 7.3246
0.0112
7.4031 7.3246 NAV
กองทุนรวมตราสารทุน T-EQUITY 2 18 ก.ย. 2563 1,150,163,064.61 10.2338
0.0098
10.2887 10.2338 NAV
กองทุนรวมตราสารทุน T-FinanceTH n/a 18 ก.ย. 2563 50,958,785.03 10.5897
0.0900
10.6465 10.5897 NAV
กองทุนรวมตราสารทุน T-LowBeta 2 18 ก.ย. 2563 2,963,640,091.39 16.5113
0.0365
16.5997 16.5113 NAV
กองทุนรวมตราสารทุน T-NFPLUS 4 18 ก.ย. 2563 435,225,494.72 32.4172
0.0058
32.4173 32.4172 NAV
กองทุนรวมตราสารทุน T-PPSD 3 18 ก.ย. 2563 750,855,031.50 11.7753
0.0017
11.8384 11.7753 NAV
กองทุนรวมตราสารทุน T-PrimeLowBeta 4 18 ก.ย. 2563 1,351,589,930.50 10.0090
0.0395
10.0626 10.0090 NAV
กองทุนรวมตราสารทุน T-PrimePlusAI n/a 18 ก.ย. 2563 2,509,539,832.63 7.0262
0.0032
- - NAV
กองทุนรวมตราสารทุน T-Privilege 3 18 ก.ย. 2563 282,130,869.90 10.2831
-0.0051
10.3382 10.2831 NAV
กองทุนรวมตราสารทุน T-SET50 3 18 ก.ย. 2563 1,318,106,492.07 11.2501
0.0148
11.2671 11.2332 NAV
กองทุนรวมตราสารทุน T-SET50Acc n/a 18 ก.ย. 2563 41,486,968.78 7.8606
0.0110
7.8725 7.8488 NAV
กองทุนรวมตราสารทุน T-SM Cap 3 18 ก.ย. 2563 85,972,346.55 11.4375
0.0627
11.5600 11.4375 NAV
กองทุนรวมตราสารทุน T-SmartBeta n/a 18 ก.ย. 2563 1,326,045,412.96 7.3988
0.0070
7.4385 7.3988 NAV
กองทุนรวมตราสารหนี้ T-DPlus 2 18 ก.ย. 2563 962,228,574.76 10.4395
0.0001
10.4396 10.4395 NAV
กองทุนรวมตราสารหนี้ T-ES-Fixed6M1AI - 31 ส.ค. 2563 1,658,910,281.31 10.0229
0.0104
- - NAV
กองทุนรวมตราสารหนี้ T-Fixed3YR12 - 31 ส.ค. 2563 2,317,516,600.03 10.6697
0.0224
- - NAV
กองทุนรวมตราสารหนี้ T-Fixed3YR13 - 31 ส.ค. 2563 2,582,045,235.47 10.6314
0.0178
- - NAV
กองทุนรวมตราสารหนี้ T-Fixed3YR14 - 31 ส.ค. 2563 843,533,828.79 10.6154
0.0227
- - NAV
กองทุนรวมตราสารหนี้ T-IncomePlus 3 18 ก.ย. 2563 28,535,442,594.85 11.4484
0.0004
11.4485 11.4484 NAV
กองทุนรวมตราสารหนี้ T-TSARN 4 18 ก.ย. 2563 2,361,400,880.40 11.1910
0.0008
11.1911 11.1910 NAV
กองทุนรวมตราสารหนี้ T-TSB 3 18 ก.ย. 2563 4,020,544,452.20 21.4984
0.0002
21.4985 21.4984 NAV
กองทุนรวมตราสารหนี้ TFIX-3M#2 - 31 ส.ค. 2563 206,032,308.63 13.3597
0.0028
- - NAV
กองทุนรวมตราสารหนี้ TFIX-3M#3 - 31 ส.ค. 2563 212,355,805.49 13.3274
0.0023
- - NAV
กองทุนรวมตราสารหนี้ TFIX-3M#4 - 18 ก.ย. 2563 74,897,350.18 13.2051
0.0001
- - NAV
กองทุนรวมตราสารหนี้ TFIX-3M#5 - 31 ส.ค. 2563 81,204,729.95 13.1785
0.0044
- - NAV
กองทุนรวมตราสารหนี้ TFixed2Y1AI - 31 ส.ค. 2563 743,098,079.45 10.4364
0.0110
- - NAV
กองทุนรวมตราสารหนี้ TFixed2Y2AI - 31 ส.ค. 2563 760,479,881.19 10.4247
0.0163
- - NAV
กองทุนรวมตราสารหนี้ TFixed2Y3AI - 31 ส.ค. 2563 338,336,862.87 10.4366
0.0183
- - NAV
กองทุนรวมตราสารหนี้ TFixed2Y5AI - 31 ส.ค. 2563 1,029,276,758.42 10.3416
0.0152
- - NAV
กองทุนรวมตราสารหนี้ TFixed3Y11M1AI - 31 ส.ค. 2563 830,667,875.14 8.6476
-0.0064
- - NAV
กองทุนรวมตราสารหนี้ TFixed3Y1AI - 31 ส.ค. 2563 845,634,235.72 10.5937
0.0061
- - NAV
กองทุนรวมตราสารหนี้ TFixed3Y2AI - 31 ส.ค. 2563 1,208,477,731.39 10.4698
0.0110
- - NAV
กองทุนรวมตราสารหนี้ TFixed4Y10M1AI - 31 ส.ค. 2563 3,576,702,833.76 10.6706
0.0045
- - NAV
กองทุนรวมตราสารหนี้ TGOV3M1 - 31 ส.ค. 2563 96,634,255.61 13.3062
0.0038
- - NAV
กองทุนรวมตราสารหนี้ TGOV3M2 - 31 ส.ค. 2563 79,068,471.35 13.2408
0.0007
- - NAV
กองทุนรวมตลาดเงิน T-CASH - 18 ก.ย. 2563 18,561,220,058.85 13.5847
0.0002
13.5848 13.5847 NAV
กองทุนรวมตลาดเงิน T-MONEY - 18 ก.ย. 2563 6,344,736,310.49 12.0878
-0.0001
12.0879 12.0878 NAV
กองทุนรวมทองคำ TGoldBullion-H - 18 ก.ย. 2563 440,539,692.11 12.8209
0.0659
- 12.8209 NAV
กองทุนรวมทองคำ TGoldBullion-UH - 18 ก.ย. 2563 168,227,971.38 12.7727
0.0298
- 12.7727 NAV
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (กองทุนผสม) T-INCOMEAI 2 17 ก.ย. 2563 294,184,673.06 10.6903
-0.0293
10.8334 10.6903 NAV
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (กองทุนผสม) T-JPChallenge1 n/a 18 ก.ย. 2563 78,699,941.81 9.8639
0.0729
9.9168 9.8639 NAV
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (กองทุนผสม) T-MAP 2 17 ก.ย. 2563 42,118,881.09 13.5336
-0.1152
13.6785 13.5336 NAV
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน) T-CHChallenge#1 n/a 18 ก.ย. 2563 105,194,477.52 7.1317
0.0346
- 7.1317 NAV
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน) T-ES-CHINA A n/a 17 ก.ย. 2563 8,141,452,420.93 11.8746
-0.1570
12.0528 11.8746 NAV
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน) T-ES-GCG n/a 17 ก.ย. 2563 5,602,237,874.21 10.3589
-0.1050
10.5144 10.3589 NAV
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน) T-ES-GTech n/a 16 ก.ย. 2563 7,306,520,213.46 12.0770
-0.1102
12.2709 12.0770 NAV
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน) T-EuropeEQ 2 17 ก.ย. 2563 24,841,282.82 9.9675
-0.0747
10.0743 9.9675 NAV
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน) T-GlobalEQ 5 16 ก.ย. 2563 521,011,772.50 20.6942
-0.1705
20.9157 20.6942 NAV
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน) T-GlobalESG n/a 17 ก.ย. 2563 795,791,093.79 10.5186
-0.0667
10.6875 10.5186 NAV
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน) T-GlobalEnergy n/a 17 ก.ย. 2563 63,403,880.76 4.1455
-0.0537
4.1900 4.1455 NAV
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน) T-GlobalValue 2 17 ก.ย. 2563 62,915,650.76 7.2341
-0.0219
7.3116 7.2341 NAV
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน) T-Healthcare 3 17 ก.ย. 2563 556,852,054.21 11.7269
0.0014
11.8525 11.7269 NAV
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน) T-INFRA n/a 17 ก.ย. 2563 195,300,674.49 10.8299
-0.1009
10.9459 10.8299 NAV
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน) T-JapanEQ 1 17 ก.ย. 2563 129,829,004.69 10.3508
-0.0418
10.4617 10.3508 NAV
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน) T-PREMIUM BRAND 2 17 ก.ย. 2563 72,828,844.59 10.4137
-0.1304
10.5252 10.4137 NAV
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้) T-ES-FIF6M1AI - 31 ส.ค. 2563 2,198,011,417.67 10.0416
0.0106
- - NAV
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้) T-ES-FIF6M2AI - 31 ส.ค. 2563 863,029,950.06 10.0388
0.0107
- - NAV
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้) T-ES-FIF6M3AI - 31 ส.ค. 2563 2,070,921,764.09 10.0132
0.0088
- - NAV
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้) T-ES-GF - - - -
- - NAV
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้) T-ES-GSBOND - 17 ก.ย. 2563 1,811,092,443.26 10.9983
0.0504
11.1084 10.9983 NAV
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้) T-FixFIF1Y35 - 17 ก.ย. 2563 564,060,295.77 10.1517
-0.0002
- 10.1517 NAV
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้) T-FixFIF1Y36 - 31 ส.ค. 2563 545,835,832.95 10.1510
0.0054
- - NAV
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้) T-FixFIF1Y37 - 31 ส.ค. 2563 616,065,559.85 10.1493
0.0084
- - NAV
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้) T-FixFIF1Y38 - 31 ส.ค. 2563 2,106,383,148.72 10.1317
0.0112
- - NAV
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้) T-FixFIF1Y39 - 31 ส.ค. 2563 630,786,810.45 10.1179
0.0117
- - NAV
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้) T-FixFIF1Y40 - 31 ส.ค. 2563 180,144,562.09 10.1193
0.0089
- - NAV
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้) T-FixFIF1Y41 - 31 ส.ค. 2563 209,611,691.48 10.0905
0.0080
- - NAV
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารหนี้) T-GlobalBond 2 16 ก.ย. 2563 1,812,410,915.99 17.1206
0.0044
17.3039 17.1206 NAV
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ หมวดอุตสาหกรรม T-AsianProp 2 16 ก.ย. 2563 730,768,396.22 9.1456
0.0751
9.2436 9.1456 NAV
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ หมวดอุตสาหกรรม T-IncomePropAI n/a 17 ก.ย. 2563 139,328,601.73 10.4536
-0.0595
10.5935 10.4536 NAV
กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน T-PropInfraFlex 3 18 ก.ย. 2563 1,617,269,558.57 10.0052
-0.0534
10.1374 9.9802 NAV
กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน T-Property 2 18 ก.ย. 2563 837,271,089.48 10.9874
-0.0691
11.1325 10.9599 NAV
กองทุนรวมผสม T-Mixed7030 1 18 ก.ย. 2563 90,289,174.01 9.7958
0.0044
9.8483 9.7958 NAV
กองทุนรวมผสม T-STSD 3 18 ก.ย. 2563 320,941,624.86 9.2135
0.0078
9.3122 9.2135 NAV
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น T-CSD 2 18 ก.ย. 2563 2,141,146,541.37 5.2270
0.0056
5.2551 5.2270 NAV
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น T-DMixed 1 18 ก.ย. 2563 173,359,963.14 7.1252
0.0074
7.1634 7.1252 NAV
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น T-MultiIncome n/a 18 ก.ย. 2563 4,299,897,854.30 8.6689
-0.0056
8.7618 8.6689 NAV
กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น T-TTW1 2 18 ก.ย. 2563 246,754,189.13 7.6477
0.0082
7.6478 7.6477 NAV
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว T-BigCapLTF 3 18 ก.ย. 2563 2,232,738,977.26 28.8473
0.0273
28.8474 28.8473 NAV
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว T-LTFD 3 18 ก.ย. 2563 2,248,342,932.75 18.6827
0.0021
18.6828 18.6827 NAV
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว T-LowBetaLTFD 3 18 ก.ย. 2563 1,547,250,274.20 8.2546
0.0188
8.2547 8.2546 NAV
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว T-SMCapLTF 3 18 ก.ย. 2563 79,742,214.08 8.8413
0.0483
8.8414 8.8413 NAV
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี