Thanachert Fund Thanachert Fund
 
Skip Navigation Linksหน้าแรก > กองทุนรวม > บริการผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนรวม  Mutual Fund


 ขั้นตอนการซื้อขายหน่วยลงทุน    บริการเกี่ยวกับการถือหน่วยลงทุน
 
การเปิดบัญชีกองทุน
การสั่งซื้อหน่วยลงทุน
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ
การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
การขายคืนหน่วยลงทุน
การสับเปลี่ยนเงินลงทุนระหว่างกองทุน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ
   
การนำฝากเงินที่ได้จากการลงทุนเข้าบัญชีเงินฝาก
การแก้ไข คำนำหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือชื่อสกุล
การแก้ไขที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์
การขอเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 คู่มือการลงทุน    ซื้อขายกองทุนผ่านบัญชีหลักทรัพย์
 

คู่มือการลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
 
คู่มือการลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการออม (SSF)
 
คู่มือการลงทุนในกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว (LTF)
 
   
   
บริการ T-Smart Fund คืออะไร
เงื่อนไขการใช้บริการ
การสมัครใช้บริการ
เอกสารในการใช้บริการ
   
 บริการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ      
       


Thanachart Fund
Copyright @ 2014 Thanachart Fund Management Company Limited. All Rights Reserved.
Best for screen resolution 1280 x 800
This site is optimized for IE 8.0+ , Firefox , Safari and Chrome
คำเตือน  | ขอบเขตความรับผิดชอบ