Thanachert Fund Thanachert Fund
 
Skip Navigation Linksหน้าแรก > กองทุนรวม > บริการผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนรวม  Mutual Fund


 ขั้นตอนการซื้อขายหน่วยลงทุน    บริการเกี่ยวกับการถือหน่วยลงทุน
 
การเปิดบัญชีกองทุน
การสั่งซื้อหน่วยลงทุน
การสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ
การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
การขายคืนหน่วยลงทุน
การสับเปลี่ยนเงินลงทุนระหว่างกองทุน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ
   
การนำฝากเงินที่ได้จากการลงทุนเข้าบัญชีเงินฝาก
การแก้ไข คำนำหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือชื่อสกุล
การแก้ไขที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์
การขอเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
 คู่มือการลงทุน    ซื้อขายกองทุนผ่านบัญชีหลักทรัพย์
 
คู่มือการลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
 
คู่มือการลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการออม (SSF)
 
   
   
บริการ T-Smart Fund คืออะไร
เงื่อนไขการใช้บริการ
การสมัครใช้บริการ
เอกสารในการใช้บริการ
   
 บริการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ      
       
 ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนในหนังสือพิมพ์      
       


Thanachart Fund
Copyright @ 2014 Thanachart Fund Management Company Limited. All Rights Reserved.
Best for screen resolution 1280 x 800
This site is optimized for IE 8.0+ , Firefox , Safari and Chrome
คำเตือน  | ขอบเขตความรับผิดชอบ