Thanachert Fund Thanachert Fund
 
Skip Navigation Linksหน้าแรก > กองทุนรวม > บริการผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนรวม  Mutual Fund
ขั้นตอนการซื้อขายหน่วยลงทุน
การเปิดบัญชีกองทุน การสั่งซื้อหน่วยลงทุน การสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ
การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยนเงินลงทุนระหว่างกองทุน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงิน (บาท) เท่านั้น ตามเงื่อนไขในการสั่งซื้อของแต่ละกองทุน โดยสั่งซื้อได้ที่ บลจ.ธนชาต หรือ ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต หรือ ผู้สนับสนุนการขายและจะต้องดำเนินการ ดังนี้
1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม
  "คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน"และลงลายมือชื่อในช่องผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน (กรณีผู้เยาว์ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี บิดาหรือมารดาต้องลงลายมือชื่อด้วย)
2. การนำส่งเอกสาร
  นำส่งเอกสารหลักฐานข้างต้นได้ที่ บลจ.ธนชาต หรือ ตัวแทนการขายด้วยตนเอง โดยทางโทรสาร หรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
Thanachart Fund
Copyright @ 2014 Thanachart Fund Management Company Limited. All Rights Reserved.
Best for screen resolution 1280 x 800
This site is optimized for IE 8.0+ , Firefox , Safari and Chrome
คำเตือน  | ขอบเขตความรับผิดชอบ