Thanachert Fund Thanachert Fund
 
Skip Navigation Linksหน้าแรก > กองทุนรวม > บริการผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนรวม Mutual Fund
ขั้นตอนการซื้อขายหน่วยลงทุน
การเปิดบัญชีกองทุน การสั่งซื้อหน่วยลงทุน การสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ
การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน การขายคืนหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยนเงินลงทุนระหว่างกองทุน
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
กรณีชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
 • ชำระด้วย "เงินสด เช็ค หรือ ดราฟต์"
  กรณีชำระด้วย เช็ค หรือ ดราฟต์ ให้สั่งจ่ายในนาม "บัญชีซื้อหน่วยลงทุนโดย บลจ.ธนชาต "
 • กรอกรายละเอียดการชำระเงิน และจำนวนเงินในชุดชำระเงิน Pay-in-Slip ส่วนล่างของคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน
 • กรอกเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำนวน 10 หลัก ในส่วน "เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน/Account No. (Ref 1)"
 • ใส่ รหัสกองทุนจำนวน 4 หลัก ใส่จำนวนของ "รหัสกองทุน/Fund Code (Ref 2)"
 • ยื่นชุดชำระเงิน Pay-in-Slip พร้อมชำระเงินค่าซื้อที่เคาน์เตอร์ธนาคารทั้ง 6 ธนาคาร
    (ธ.ทีเอ็มบีธนชาต, ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, ธ.ไทยพาณิชย์ และ ธ.ออมสิน)
 • กรณีชำระผ่านตู้ ATM
  (คลิกที่ ธนาคารที่ท่านใช้บริการ เพื่อดูรายละเอียดการใช้บริการ)
 • สอดบัตร ATM และใส่รหัสของบัตร ATM
 • เลือกรายการชำระสินค้าหรือบริการอื่น ๆ ตามวิธีการของธนาคารที่ท่านใช้บริการ
 • ระบุเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือ รหัสรับฝากเงินของ บลจ.ธนชาต ดังนี้
       - ธ.กรุงศรีอยุธยา ระบุเลขที่ "285-0-01087-9"
       - ธ.กสิกรไทย ระบุเลขที่ "33551"
       - ธ.ไทยพาณิชย์ ระบุเลขที่ "0258"
 • ระบุจำนวนเงินที่ต้องการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
 • ระบุเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำนวน 10 หลัก ในเลขที่อ้างอิง 1 (Ref 1)
 • ระบุเลขรหัสกองทุนจำนวน 4 หลัก ในเลขที่อ้างอิง 2 (Ref 2)
 • กรณีชำระทางอินเทอร์เน็ต
  (คลิกที่ ธนาคารที่ท่านใช้บริการ เพื่อดูรายละเอียดการใช้บริการ)
 • ระบุเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือ รหัสรับฝากเงินของ บลจ.ธนชาต ดังนี้
       - ธ.กรุงศรีอยุธยา ประเภทบัญชี "กระแสรายวัน" เลขที่บัญชี "285-0-01087-9"
       - ธ.กสิกรไทย ประเภทบัญชี "กระแสรายวัน" เลขที่บัญชี "082-108292-7"
       - ธ.ไทยพาณิชย์ ประเภทบัญชี "กระแสรายวัน" เลขที่บัญชี "111-3-03734-0"
 • ระบุจำนวนเงินที่ต้องการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
 • ระบุเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำนวน 10 หลัก ในเลขที่อ้างอิง 1 (Ref 1)
 • ระบุเลขรหัสกองทุนจำนวน 4 หลัก ในเลขที่อ้างอิง 2 (Ref 2)
 • กรณีชำระทางระบบโทรศัพท์
  (คลิกที่ ธนาคารที่ท่านใช้บริการ เพื่อดูรายละเอียดการใช้บริการ)
 • ระบุเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือ รหัสรับฝากเงินของ บลจ.ธนชาต ดังนี้
       - ธ.กรุงศรีอยุธยา ระบุเลขที่ "285-0-01087-9"
       - ธ.กสิกรไทย ระบุเลขที่ "33551"
       - ธ.ไทยพาณิชย์ ระบุเลขที่ "111-3-03734-0"
 • ระบุจำนวนเงินที่ต้องการสั่งซื้อหน่วยลงทุน
 • ระบุเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำนวน 10 หลัก ในเลขที่อ้างอิง 1 (Ref 1)
 • ระบุเลขรหัสกองทุนจำนวน 4 หลัก ในเลขที่อ้างอิง 2 (Ref 2)
 • เมื่อนำฝากเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ท่านต้องนำส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมหลักฐานการชำระเงินให้แก่ บลจ.ธนชาตหรือ ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน
  Thanachart Fund
  Copyright @ 2014 Thanachart Fund Management Company Limited. All Rights Reserved.
  Best for screen resolution 1280 x 800
  This site is optimized for IE 8.0+ , Firefox , Safari and Chrome
  คำเตือน  | ขอบเขตความรับผิดชอบ