Thanachert Fund Thanachert Fund
 
Skip Navigation Linksหน้าแรก > กองทุนรวม > บริการผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนรวม  Mutual Fund
ซื้อขายกองทุนผ่านบัญชีหลักทรัพย์
บริการ T-Smart Fund คืออะไร เงื่อนไขการใช้บริการ
การสมัครใช้บริการ เอกสารในการใช้บริการ

เอกสารในการใช้บริการ

1.
บันทึกข้อตกลงเพื่อดำเนินการซื้อหรือขายหน่วยลงทุนและหนังสือมอบอำนาจ
2.
สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3.
ในกรณีที่ท่านยังไม่เคยขอใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกับ บลจ.ธนชาต
  - หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่ขอใช้บริการ (หน้าที่แสดงรายละเอียดชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝาก)*
หมายเหตุ
* ปัจจุบัน บลจ.ธนชาต กำหนดให้ใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) กับ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน),
  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน),
  และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
Thanachart Fund
Copyright @ 2014 Thanachart Fund Management Company Limited. All Rights Reserved.
Best for screen resolution 1280 x 800
This site is optimized for IE 8.0+ , Firefox , Safari and Chrome
คำเตือน  | ขอบเขตความรับผิดชอบ