Company Name :
ชื่อ :
Tax ID :
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
Date of Registered :
วันจดทะเบียนบริษัท
Ex. 31/01/1900
Reference Code :
รหัสอ้างอิงลูกค้า
หมายเหตุ โปรดระบุ “ชื่อ” บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนให้ตรงกับที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้ หากต้องการสอบถามข้อมูล
               กรุณาติดต่อ บลจ.ธนชาต

Remark Fill in "Company Name" to match your open fund account. If you have any inquiry
             please contact Thanachart Fund.