ขอบเขตความรับผิดชอบ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (บลจ.ธนชาต) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) และการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการโครงการจัดการกองทุนรวมที่เสนอขายภายใต้การจัดการของ บลจ.ธนชาต ที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขาย และมิได้รับประกันราคาหรือผลตอบแทนของกองทุนรวม

บทความ บทวิเคราะห์ ข้อเขียน การแสดงความคิดเห็น และข้อมูลอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ จัดทำ ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ และได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบในขณะที่จัดทำ แต่อาจมีการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด และการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนบนเว็บไซต์นี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ซึ่งกำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน อย่างไรก็ตาม บลจ.ธนชาต มิได้รับประกันความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล และมิได้ รับประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนหรือหลักทรัพย์ใด ๆ ทั้งสิ้น รวมถึงผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

นอกจากนี้ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืน หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

และสำหรับผู้ที่ต้องการ ทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบหรือขอสำเนาหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ได้ที่ บลจ.ธนชาต หรือผู้ขายหน่วยลงทุน และหนังสือชี้ชวนที่ปรากฏบนเว็บไซต์มีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected Person) และการลงทุนตามอัตราส่วนที่กำหนด ในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นต้น ได้ที่สำนัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) และผู้ลงทุนสามารถดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่บริษัทจัดการและตัวแทนสนับสนุน หรือผ่าน website ของบริษัทจัดการ (http://www.thanachartfundeastspring.com) บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือ ทรัพย์สินอื่น เพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือ ทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ผู้ที่สนใจจะลงทุน ที่ต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถขอดูข้อมูลได้ที่ บริษัทจัดการ ตัวแทน และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บลจ.ธนชาต ขอสงวนสิทธิในข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก บลจ.ธนชาต เป็นการล่วงหน้า ห้ามผู้ใดเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน การอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ต้องกระทำโดยถูกต้อง ชัดแจ้ง และไม่เป็นการก่อให้เกิด ความเข้าใจผิดหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อ บลจ.ธนชาต หรือบุคคลอื่น และ บลจ.ธนชาต ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็น และข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ไปใช้ หรืออ้างอิงในทุกกรณี