คำเตือน
คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุน

ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุนและเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต สำหรับผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ปรากฎในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูล ที่ผู้ลงทุนควรทราบนี้ สามารถดูหรือขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้ขายหน่วยลงทุน

การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุน คืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืน หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ