สมัครใช้บริการ thanachartfund online - กองทุนส่วนบุคคล
รายละเอียดของ บริการ
ขั้นตอนการสมัครใช้ บริการ
เงื่อนไขการใช้ บริการ
ทำอย่างไรเมื่อลืม password
ทำอย่างไรเมื่อลืม hint question
ทำอย่างไรเมื่อลืม login name
การรักษาความ ปลอดภัยในการใช้บริการ

 
 


 บริการของ  thanachartfund online - กองทุนส่วนบุคคล ครอบคลุมถึงบริการต่อไปนี้


ข้อมูลทั่วไป :
- ข้อมูลทั่วไป แสดงประเภท นโยบาย และเงื่อนไขในการจัดการลงทุนของกองทุน
  ส่วนบุคคล เงื่อนไขการจ่ายคืนผลประโยชน์ และวิธีการรับเงินผลประโยชน์
- ข่าวสารกองทุน นำเสนอข่าวสารและแนวทางการลงทุนจากผู้จัดการกองทุนที่เป็น
  ประโยชน์ต่อการลงทุน
   
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุน : แสดงการเคลื่อนไหวของการจ่ายคืนผลประโยชน์การเพิ่มหรือลดเงินลงทุน และค่าใช้จ่ายของกองทุน
   
ผลการดำเนินงาน :  แสดงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ผลการดำเนินงานย้อนหลัง เปรียบเทียบกับดัชนีเกณฑ์มาตรฐานตามนโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล ช่วยในการติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคลที่ลงทุนไว้ตามต้องการ
   
ฐานะการลงทุน : แสดงสัดส่วนเงินลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล แยกตามประเภทตราสาร และแสดงรายละเอียดหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนส่วนบุคคลลงทุนไว้ ช่วยในการสอบทานแนวทางการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล
   
ข้อมูลส่วนบุคคล :  สำหรับท่านที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลง password หรือ hint question ในการใช้บริการ thanachartfund online เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการลงทุน
   
   
Copyright @ 2006 Thanachart Fund Management Company Limited. All Rights Reserved.