สมัครใช้บริการ thanachartfund online - กองทุนส่วนบุคคล
รายละเอียดของ บริการ
ขั้นตอนการสมัครใช้ บริการ
เงื่อนไขการใช้ บริการ
ทำอย่างไรเมื่อลืม password
ทำอย่างไรเมื่อลืม hint question
ทำอย่างไรเมื่อลืม login name
การรักษาความ ปลอดภัยในการใช้บริการ

 

 
1.
ผู้ขอใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการได้ที่นี่ โดย Click "สมัครใช้บริการ -
กองทุนส่วนบุคคล"
เพื่อเริ่มทำรายการ
   
2.
เลือกแบบฟอร์มการขอใช้บริการเป็น "บุคคลธรรมดา" หรือ "นิติบุคคล" ให้
เหมาะสม
   
3.
กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการขอใช้บริการ และกำหนด login name,
password, hint question และ answer ด้วยตนเอง
   
4.
สั่งพิมพ์คำขอใช้บริการ thanachartfund online - กองทุนส่วนบุคคล สามารถกระทำได้
2 วิธี คือ
   
สั่งพิมพ์เอง ในกรณีที่ท่านมีเครื่องพิมพ์ (printer) ทั้งนี้ ท่านต้องลงลายมือชื่อของท่านในคำขอใช้บริการ และส่งกลับคืนไปยัง บลจ.ธนชาต พร้อมเอกสารสำคัญประกอบการขอใช้บริการ

คำขอใช้บริการ ที่ท่านสั่งพิมพ์จะบันทึกอยู่ในรูป Adobe Acrobat หรือ
PDF File Format หากท่านยังไม่มีโปรแกรมดังกล่าว ท่านสามารถ
download ได้ที่นี่ ฟรี!

Download Acrobat Reader
สั่งพิมพ์ ที่ บลจ.ธนชาต โดย บลจ.ธนชาต จะส่งคำขอใช้บริการให้แก่ท่าน
ทางไปรษณีย์ เพื่อให้ท่านลงลายมือชื่อ และส่งคำขอใช้บริการ พร้อมเอกสาร
สำคัญประกอบการขอใช้บริการ ไปยัง บลจ.ธนชาต
   
5.
เมื่อ บลจ.ธนชาต ได้รับ "คำขอใช้บริการ thanachartfund online - กองทุนส่วนบุคคล" พร้อมเอกสารสำคัญประกอบการขอใช้บริการแล้ว จะแจ้งผลอนุมัติให้ใช้บริการได้ให้ท่านทราบทาง e-mail ภายใน 2 สัปดาห์
   
   
Copyright @ 2006 Thanachart Fund Management Company Limited. All Rights Reserved.