สมัครใช้บริการ thanachartfund online - กองทุนส่วนบุคคล
รายละเอียดของ บริการ
ขั้นตอนการสมัครใช้ บริการ
เงื่อนไขการใช้ บริการ
ทำอย่างไรเมื่อลืม password
ทำอย่างไรเมื่อลืม hint question
ทำอย่างไรเมื่อลืม login name
การรักษาความ ปลอดภัยในการใช้บริการ

 
 


ผู้ขอใช้บริการ thanachartfund online - กองทุนส่วนบุคคล ต้องมีบัญชีกองทุนส่วนบุคคลกับ บลจ.ธนชาต
   
ผู้ใช้บริการที่ login เข้าสู่ระบบ thanachartfund online และใส่ password ไม่ถูกต้องเกิน 3 ครั้ง ระบบจะไม่อนุญาตให้ท่าน
ใช้บริการ thanachartfund online ในวันนั้นได้อีก
   
หากผู้ใช้บริการลืม password และไม่สามารถตอบ hint question ได้ท่านจะต้องทำเรื่องแจ้งแก้ไข password เพื่อขอใช้
บริการใหม่อีกครั้ง
   
หากผู้ใช้บริการเปิดระบบ thanachartfund online ไว้ โดยมิได้ใช้งานเกินกว่า 15 นาที ระบบจะ log out ด้วยตนเอง
   
Copyright @ 2006 Thanachart Fund Management Company Limited. All Rights Reserved.