สมัครใช้บริการ thanachartfund online - กองทุนส่วนบุคคล
รายละเอียดของ บริการ
ขั้นตอนการสมัครใช้ บริการ
เงื่อนไขการใช้ บริการ
ทำอย่างไรเมื่อลืม password
ทำอย่างไรเมื่อลืม hint question
ทำอย่างไรเมื่อลืม login name
การรักษาความ ปลอดภัยในการใช้บริการ

 

 
ผู้ใช้บริการที่ลืม password สามารถเรียกใช้บริการ forgot password เพื่อให้คอมพิวเตอร์กำหนด password ให้ใหม่
ทันที โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. คลิก "forgot password" ที่หน้า login เข้าสู่
   บริการ   
 
2. ใส่ login name
3. ใส่ข้อมูลดังนี้
    - บุคคลธรรมดา ใส่เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
    - นิติบุคคล ใส่เลขที่บัตรประจำตัวผู้เสีย
      ภาษีอากร
4. เลือก "ตกลง" หรือ "ยกเลิก" การทำรายการ
 


5. ตอบ hint question ให้ถูกต้องตรงกับข้อมูลที่
    ท่านได้กำหนดไว้ในขณะที่สมัครขอใช้บริการ
    thanachartfund online หรือที่มีการแก้ไข
    ภายหลัง
6. เลือก "ตกลง" หรือ "ยกเลิก" การทำรายการ
   

7. จดจำ password ใหม่
8. เลือกเข้าใช้บริการ เพื่อใช้ thanachartfund
    online ได้ทันที

เมื่อท่านบันทึก answer ถูกต้องแล้ว คอมพิวเตอร์จะกำหนด password ใหม่และแสดงให้ท่านทราบที่หน้าจอคอมพิวเตอร์
ทันที ซึ่งท่านต้องจดจำ password ใหม่นี้เพื่อใช้ในการ login เข้าสู่บริการ thanachartfund online ครั้งต่อไป โดยท่านสามารถนำ password ใหม่นี้ไปใช้ได้ทันที

password ที่คอมพิวเตอร์สร้างให้ใหม่นี้อาจจำยาก จึงขอแนะนำให้ท่านทำการแก้ไขให้เป็น password ที่ง่ายต่อการจดจำ เมื่อท่าน login เข้าสู่บริการ thanachartfund online แล้ว (ดูรายละเอียดการแก้ไข password ได้ใน "คู่มือการใช้บริการ thanachartfund online")
   
   
Copyright @ 2006 Thanachart Fund Management Company Limited. All Rights Reserved.