สมัครใช้บริการ thanachartfund online - กองทุนส่วนบุคคล
รายละเอียดของ บริการ
ขั้นตอนการสมัครใช้ บริการ
เงื่อนไขการใช้ บริการ
ทำอย่างไรเมื่อลืม password
ทำอย่างไรเมื่อลืม hint question
ทำอย่างไรเมื่อลืม login name
การรักษาความ ปลอดภัยในการใช้บริการ

 
 
  เมื่อท่านตอบ hint question ขณะที่อยู่ในขั้นตอน "forgot password" ไม่ถูกต้องเกินกว่า 3 ครั้ง thanachartfund online จะให้ท่าน
ขอใช้บริการ thanachartfund online ใหม่ โดยคอมพิวเตอร์จะแสดงหน้า reset your password ให้ท่านกำหนด password, hint
question และ answer ใหม่ซึ่งท่านควรจดจำไว้เพื่อใช้ในการ login หลังจากที่ท่านได้รับแจ้งผลการอนุมัติให้ใช้บริการ
thanachartfund online ได้อีกครั้งหนึ่ง
 
 
 
 
 
 
1. ใส่ password ใหม่
2. ใส่ password ใหม่อีกครั้ง เพื่อ
    ยืนยันความถูกต้อง
3. ใส่ hint question ที่ต้องการ
4. ใส่ answer ที่ต้องการ
5. เลือก "ตกลง" หรือ "ยกเลิก" การ reset your
    computer
 
 
 
 
 
  เมื่อท่านเลือก "ตกลง" คอมพิวเตอร์จะแสดงใบ "คำขอแก้ไข password และ hint question" ให้ท่านสั่งพิมพ์ เพื่อลงนามและนำส่ง
พร้อมเอกสารสำคัญประกอบไปยัง บลจ.ธนชาต
 
6. ลงลายมือชื่อของท่านในคำขอแก้ไข
    password และ hint question และนำ
    ส่งให้ บลข.ธนชาต พร้อมเอกสาร
    สำคัญที่ระบุไว้ในคำขอแก้ไข


 
  เมื่อ บลจ.ธนชาต ได้รับเอกสารการขอแก้ไข password และ hint question ของท่านแล้ว จะทำการตรวจสอบลายมือชื่อและเอกสาร
การแสดงตนของท่าน เมื่อถูกต้องแล้วจะอนุมัติให้ท่านใช้บริการ thanachartfund online ได้อีกครั้งหนึ่ง และจะแจ้งผลการอนุมัติให้ท่าน
ทราบทาง e-mail ภายใน 2 สัปดาห์
   
Copyright @ 2006 Thanachart Fund Management Company Limited. All Rights Reserved.