สมัครใช้บริการ thanachartfund online - กองทุนส่วนบุคคล
รายละเอียดของ บริการ
ขั้นตอนการสมัครใช้ บริการ
เงื่อนไขการใช้ บริการ
ทำอย่างไรเมื่อลืม password
ทำอย่างไรเมื่อลืม hint question
ทำอย่างไรเมื่อลืม login name
การรักษาความ ปลอดภัยในการใช้บริการ

 
 

  ผู้ใช้บริการที่ลืม login name สามารถเรียกใช้บริการ forgot login name เพื่อให้คอมพิวเตอร์แจ้ง login name ของท่าน และขอใช้บริการ thanachartfund online ใหม่ได้ดังนี้
 
1. หน้า login เข้าสู่บริการ
 
1. คลิก "forgon password"


 
  2. หน้า forgot password
 
2. ใส่เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
3. คลิกที่ "forgot login name"
 
  3. หน้า reset your password
 
4. ใส่ password ใหม่
5. ใส่ password ใหม่อีกครั้ง
6. ใส่ hint question ที่ต้องการ
7. ใส่ answer ที่ต้องการ
8. เลือก "ตกลง" หรือ "ยกเลิก" การ reset
    your password

 
  4. สั่งพิมพ์และส่งใบคำขอแก้ไข password และ hint question
       เมื่อท่านเลือก "ตกลง" คอมพิวเตอร์จะแสดงใบ "คำขอแก้ไข password และ hint question" ให้ท่านสั่งพิมพ์ เพื่อลงนามและ
นำส่งพร้อมเอกสารสำคัญประกอบไปยัง บลจ.ธนชาต
 
9. ลงลายมือชื่อของท่านในคำขอแก้ไข
    password และ hint question และ
    นำส่งให้ บลจ.ธนชาต พร้อมเอกสาร
    สำคัญตามที่ระบุไว้ในคำขอแก้ไขฯ

   
Copyright @ 2006 Thanachart Fund Management Company Limited. All Rights Reserved.